Sidst opdateret af .

Ansvarsforsikring af hunde

I medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, fastsættes herved efter forhandling med assurandørsocietetet følgende regler vedrørende pligten til at holde en hund ansvarsforsikret: § 1. Forsikringspligten omfatter alle hunde med undtagelse af hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller kommuner. De i § 2, sidste pkt., nævnte forsikringsselskaber dækker under en hundeansvarsforsikring tillige ansvaret for hvalpe, der ikke er 4 måneder gamle, så længe de forbliver hos moderdyret. Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade på indtil 5.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade. § 2. Forsikringen skal tegnes i et forsikringsselskab, der er medlem af »Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde«. Ethvert ansvarsforsikringsselskab, der er registreret i overensstemmelse med lov nr. 630 af 23. december 1980 om forsikringsvirksomhed, har adgang til at blive medlem af foreningen. Ansvarsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen, er forpligtet til at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil underkaste sig selskabets almindelige forsikringsbetingelser. § 3. Selskabet skal tegne forsikringen således, at ethvert erstatningsansvar i forhold til trediemand påhviler selskabet, og at den omstændighed, at forsikringstageren på noget punkt handler imod eller ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, ikke berettiger dette til over for en erstatningsberettiget at nægte betaling. Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet til forsikringstageren, sker det på selskabets egen risiko, således at det over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den pågældende til gode. Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatning i anledning af samme under forsikringen faldende skade, og overstiger deres krav tilsammen, hvad selskabet er pligtig at yde, skal de, for så vidt kravene er anmeldt til selskabet eller på anden måde kommet til dets kundskab, fyldestgøres forholdsmæssigt. § 4. Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde har over for justitsministeret påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må antages forvoldt af ukendt hund, og til – mod regres over for den ansvarlige – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en hund, for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Erstatning ydes ikke ud over de i § 1 angivne beløb. For de i § 1 nævnte hunde, der holdes af statsmyndigheder m.v., hæfter foreningen dog ikke. § 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1984. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 564 af 19. december 1969 om ansvarsforsikring af hunde.

Hvalpetest

EKSTERIØRBESKRIVELSE
Hos os bliver hvalpene testet på deres temperament/eksteriørbedømt, da hvalpe jo er forskellige. Testen bruges til at danne grundlag for at den rigtige hvalp kommer ud til den rigtige familie. Det er vigtigt at familien får den hvalp som passer bedst ind deres mønster, så får hund og ejer bedst mulig glæde af hinanden.

Hvalpene bliver teste af en fremmed person som ingen tilknytning har til kennelen. Hvalpene testet nå den er ca. 7 uger gamle og det er også her man vælger sin hvalp hvis man er skrevet op til en. Derfor er det rart at have testen som et hjælpemiddel når man skal vælger.

HVALPETEST

Den meget vigtige rådgivning før valg af race og hvalp til forebyggelse af såkaldte ”problemhunde” – en hund er ikke bare en hund!

Når man skal have sig en hvalp, vil det mest optimale først og fremmest være at finde den race, der vil være egnet til den individuelle familie. Der er meget stor forskel på racer og på de individuelle hvalpe imellem og familier. Allerede her går det desværre alt for ofte galt, idet grundlaget for valg af hund ofte er på grund af hundens udseende eller fordi man kender en, der har en osv.

Når man skal teste et kuld hvalpe, er det vigtigt at huske på at, i ethvert kuld er der en rangorden (ligesom hos voksne). Derfor er der i gennemsnit altid en meget underlegen hvalp, og en meget overlegen hvalp. Resten af kuldet kan så placeres derimellem. Når man går op ad kuldet til hverdag (som opdrætter) kan det være svært at se, hvem der er hvad. Det skyldes at hvalpene er i deres vante omgivelser, og hos deres vante mennesker/dyr. Testen gennemføres, når hvalpene er 7 uger gamle i ukendte omgivelser og altid på en for hvalpen behagelig måde.

Vi opdeler i 3 kategorier:

Den første gruppe er indenfor de selvsikre, gående fra ekstrem selvsikker (A-hund) og en selvsikker, men samarbejdsvillig hund (B-hund).

Den anden gruppe er indenfor den mindre selvsikre, gående fra den mindre selvsikre, men samarbejdsvillige (C-hund) til den mindre selvsikre, men uden samarbejdsvillighed (D-hund)

Den tredie gruppe er indenfor den usikre, gående fra den usikre, men flokafhængig (E-hund) til den ekstrem usikre der gemmer sig i et hjørne (F-hund)

Herunder er et eksempel på det UTIKA har valgt at kalde for en B-hund:

B-hund = selvsikker, men samarbejdsvillig.

En hvalp der er selvsikker, men samarbejdsvillig er ikke særlig egnet til førstegangs hundeejere, da den kræver meget arbejde. Denne hvalp er f.eks. egnet til politihund, redningshund, servicehund (f.eks. kunne tage med ud til et plejehjem (kontaktglad overfor alle), større opgaver i og udenfor hjemmet (samle op, handle ind, tømme/putte i….), førerhund, jagthund og lignende. Denne hvalp har meget større flokdrift, dvs. bakker op omkring en flok, uden dermed at være afhængig.

Hvis denne hund placeres hos førstegangshundeejere som ikke har den fornødne tid til træning og samvær og ikke har sat sig ind i hundens adfærd, kan man hurtigt få samme problemer som ved en A-hund, dvs. den overtager lederskabet og er familien ikke indstillet herpå, vil bidmarkeringer, knurren mv. hurtigt være måde vi fungerer sammen på.

Hvis den derimod får et job, vil den blive en dejlig velafbalanceret hund.

Hvis den placeres hos mere erfarne, eller personer der er villige til at yde en stor indsats, vil den til gengæld blive en fantastisk samarbejdspartner.

I forhold til en A-hund, er det denne type hund man kan nå længst med uden konstant at skulle statuere sit lederskab, dvs. der er plads til en smutter og uden at skulle knokle ekstremt for at kunne bevare samarbejdskontakten.

Der udarbejdes skriftligt, fyldestgørende materiale for hver enkel hvalp med træningsråd mv.

Hjemmekonsultation eller enetimer

Der kan være situationer, hvor man ikke kan starte på holdtræning eller ikke ønsker det!

Hvis du har en hund, der ikke kan være alene hjemme og som måske ødelægger det halve eller hele hus, er urenlig, bange for fyrværkeri, er aggressiv eller angst for flere ting, kan det komme på tale at der bliver brug for hjemme undervisning. Her kommer vi i jeres hjem, hvor vi sammen finder årsagen, opstiller løsningsplan, følger op, retter til osv. Besøget i hjemmet tager ca. 2-3 timer og herefter følger vi op, således at man ikke overlades til sig selv, før problemet er løst.

I langt de fleste tilfælde, hvor man selv skønner at hunden ikke kan være alene hjemme, er angst, er aggressiv, er der dog tale om under- eller overstimulering, kommunikations- og tillidsbrister og manglende indlæring.

I disse tilfælde vil hold undervisning være den bedste måde at løse problemet ved – se Velopdragen – det er aldrig for sent”.

Er der derimod tale om angst, aggression og fobier, kan problemet kun løses ved hjemmekonsultation. Det er derfor nødvendigt først og fremmest at finde ud af hvorfor og det er dette vi er behjælpelig med. En ting er sikker: det løser sig ikke af sig selv, men bliver ofte kun værre – se også under vore andre kursustilbud i den relation.

Man kan også bare ønske at få enetimer, idet man ikke har tid/lyst til at gå på holdtræning og i disse situationer, kan vi også skræddersy et tilbud til dig og din hund.

Det bedste du kan gøre, er at kontakte os, forelægge os jeres problemstilling og lade os råde jer.

Hundens sammenstød med vort samfund er ofte grobund for mange ubehagelige overraskelser og der er ingen tvivl: ”det er bedre at forebygge end at helbrede, men det er sjældent for sent!