Sidst opdateret af .

Købeloven køb/salg af hunde.

Aftalen

Udgangspunktet for ethvert køb er undgåelse af en aftale imellem køber og sælger. Der foreligger en aftale, når sælgeren har afgivet et tilbud, og køberen har accepteret dette. En sådan aftale er normalt bindende for begge parter, uanset om den er indgået skriftligt eller mundtligt. Konsekvensen af aftalen er, at den, der er bundet af aftalen, ad rettens vej kan tvinges til at opfylde sin del af aftalen, eller at han skal betale erstatning til den anden part, hvis han ikke opfylder aftalen, og hvis den anden lider et økonomisk tab derved.

Mundtlige aftaler er – som nævnt- lige så gyldige som skriftlige. Men de kan være svære at bevise, så derfor må jeg tilråde, at man indgår en skriftlig aftale om køb af familiedyr – eller bekræfter den mundtlige aftale ved et efterfølgende brev.

Nogle aftaler er ugyldige, fordi de fx er afgivet under trussel om vold, afpresning o. lign., eller fordi modparten bevidst har givet urigtige oplysninger eller fortiet sandheden. Endelig kan aftaler være ugyldige, hvis de har et sådant indhold, at det ville stride imod almindelig hæderlighed at fastholde aftalen.

Købeloven

Hvis ikke opdrætters og købers gode viljer kan løse en uenighed i mindelighed, træde købelovens regler til.

Købeloven gælder altid!
I og med man indgår en handel – også hvis den kun er indgået mundtligt – træder købeloven i kraft. Opdrætter og køber kan herudover lave specielle aftaler for netop deres hvalpehandel.

Også når der ikke laves specielle aftaler – mundtligt eller skriftlig – har både opdrætter og køber rettigheder og pligter. Hvis intet særligt er aftalt, følger man blot de almindelige regler i købeloven. Købeloven har en almindelig reklamationsfrist på 2 år (“garantiperiode”).

Aftalen er bindende.
Hvis der laves en købsaftale, er den selvfølgelig bindende. Begge parter bør derfor være helt enige om, hvad der er aftalt. Der findes ikke nogen almidelig returret i Danmark.

Man kan stort set aldrig fortryde en aftale efterfølgende – hverken med hensyn til selve aftalen eller med hensyn til enkelte vilkår i denne. Lever hvalpen op til det, der er aftalt eller forudsat, kan man ikke efterfølgende fortryde købet.

DKK anbefaler, at man handler én gang for alle. Dvs. at man ikke lader spørgsmål om fremtiden stå ubesvarede hen. Opdrættere har f.eks. indimellem et ønske om en gang i fremtiden at kunne trække et kuld hvalpe på en tæve. I så fald bør man, allerede når tævehvalpen nu sælges, have aftalt, hvordan, hvornår, hos hvem osv. dette skal foregå.

Fejl og mangler.
Ikke enhver fejl ved hunden er en mangel. Det kan være afgørende, om hunden er købt som familiehund eller til bestemte formål for øje, f.eks. jagt. Opdrætter er også ansvarlig for skjulte fejl, men til gengæld ikke for fejl, som køber kendte ved købet.

Hvad er en mangel?
Ikke enhver fejl ved hunden er en mangel. Nogle fejl er mangler hos enhver type hund, nogle er det kun, hvis det er aftalt, at hunden skal bruges til bestemte formål. F.eks. er skønhedsfejl (tandmangel, fejlfarvning m.v.) normalt ikke en mangel ved en familiehund, mens disse fejl er mangler ved en udstillingshund. Derimod er det altid en mangel, hvis hunden har fejl, som generer eller måske ligefrem invaliderer den.

Hundens brug.
En aftale om en bestemt brug af hunden kan være af betydning for, om en fejl ved hunden er en mangel. Opdrætter og køber bør derfor også få klarlagt, hvad køber vil bruge hunden til. Og hvis man som køber har et særligt formål med hunden, f.eks. udstilling, jagt eller brugshundearbejde, skal dette præciseres i aftalen.

Som opdrætter skal man på samme måde være klar over konsekvenserne af, at hvalpen sælges med et særligt formål for øje. Det er altid en god idé ikke at love for meget om hvalpen.

Manglen skal kunne føres tilbage til opdrætteren.
En mangel skal kunne føres tilbage til opdrætteren, som regel enten som noget arveligt eller noget medfødt. Opdrætteren er ansvarlig, selv om han eller hun ikke kendte til manglen på købstidspunktet (skjulte fejl). På den anden side må køber selv bære ansvaret, hvis fejlen skyldes købers egne forhold, f.eks. forkert fodring, for sen eller utilstrækkelig dyrlægebehandling el.lign.

Oplysnings- og undersøgelsespligt.
En opdrætter skal gøre køber opmærksom på væsentligere fejl, som er konstateret hos hvalpen. Gør opdrætter dette, kan køber til gengæld ikke efterfølgende rejse krav mod opdrætter. Køber har jo netop kendt fejlen ved købet.

Ligeledes skal køber udvise påpasselighed ved købet. De fejl, som er åbenlyse hos hvalpen – og som dermed bør kunne ses af enhver fornuftig køber – kan køber ikke efterfølgende klage over.

Hvis hunden har en mangel?
Hvis det viser sig, at hunden har en mangel, har køber krav på et nedslag i prisen, eller – hvis mangel er alvorlig – alle pengene retur, mod at hunden leveres tilbage til opdrætter (ophævelse af handlen).

Prisnedslaget ligger normalt mellem en tredjedel og halvdelen af prisen, afhængigt af hvor alvorlig manglen er. Hvis manglen er så alvorlig, at hunden ikke kan leve et rimeligt liv eller slet ikke kan bruges til det formål, der er aftalt (f.eks. jagt eller avl), kan køber normalt ophæve handlen.

Opdrætter har i visse situationer ret til at lade hunden operere for egen regning fremfor at give et nedslag i prisen. Opdrætter har normalt også ret til at få hunden undersøgt hos en anden dyrlæge end købers.

Garanti og ansvarsfraskrivelse.
Opdrætter og køber kan aftale, at bestemte typer af fejl skal vurderes på en bestemt måde, ved at opdrætter giver en særlig garanti eller modsat fraskriver sig ansvaret for bestemte fejl.

En garanti giver mere, end købeloven bestemmer, f.eks. en forsikring mod fejl, som ellers ikke er mangler (f.eks. skønhedsfejl hos en familiehund). En ansvarsfraskrivelse giver mindre, f.eks. at opdrætteren ikke giver mere end en tredjedel nedslag i prisen ved mangler, uanset hvilke mangler der er tale om.

Opdrætter og køber skal selvfølgelig sikre sig, at man er enige om indholdet af en garanti eller en ansvarsfraskrivelse, og disse forhold skal skrives ind i købsaftalen.

Reklamation.
Køber skal reklamere hurtigt over eventuelle mangler og under alle omstændigheder senest 2 år efter handlen. Dette gælder selvfølgelig ikke, hvis der er givet garantier på mere end 2 år.
Hvis der ikke er tale om forbrugerkøb, kan Forbrugerklagenævnet ikke behandle sagen, og man må derfor anlægge almindeligt civilt søgsmål imod sælgeren, hvis man ikke på anden måde kan komme overens om sagen.
Husk Dyrefondets medlemsservice: Juridiske spørgsmål – også vedrørende køb og salg af dyr – kan sendes til Dyrefondet og besvares vederlagsfrit.